Chung Tan Group

Chung Tan Group

  • Năm thực hiện: 2020
Mỹ Phú - Phú Mỹ Hưng

Mỹ Phú - Phú Mỹ Hưng

  • Năm thực hiện: 2019
Mỹ Thái - Phú Mỹ Hưng

Mỹ Thái - Phú Mỹ Hưng

  • Năm thực hiện: 2019

Nam Đô - Phú Mỹ Hưng

Nam Đô - Phú Mỹ Hưng

  • Năm thực hiện: 2019
Nam Thông - Phú Mỹ Hưng

Nam Thông - Phú Mỹ Hưng

  • Năm thực hiện: 2019
Nhà máy Akzo Nobel

Nhà máy Akzo Nobel

  • Năm thực hiện: 2020

Phố Đông Sol Villa

Phố Đông Sol Villa

  • Năm thực hiện: 2020
Sao Mai Anh Resort

Sao Mai Anh Resort

  • Năm thực hiện: 2018
Sao Mai Solar Farm

Sao Mai Solar Farm

  • Năm thực hiện: 2019

Sunseap Solar Farm

Sunseap Solar Farm

  • Năm thực hiện: 2018